Fortbildning

Öka EQ - emotionell intelligens

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.

 Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

 Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”

Hur gör vi detta rent konkret?

Vi erbjuder  fortbildning  i EQ arbete för pedagoger/lärare där både det teoretiska och praktiska vävs in. 

Vi utgår främst teoretiskt  från Daniel Goleman (Doktor i psykologi och vetenskaplig journalist) och boken Känslans intelligens som speciellt uppmärksammat hur problem i barnets emotionella utveckling uppstår tidigt och att  barnet behöver få stöd innan han eller hon hamnar utanför kamratgruppen.  

Grunden i våra metoderna är fysisk aktivitet, samtal, samarbete och egen reflektion.

Metodiken är inspirerad av det coachande förhållningssättet och KBT.

Beroende på era behov skräddarsyr vi program där ni kan komma ut till oss eller vi åker ut till er.

Vi kan även erbjuda handledning individuellt eller i grupp till  personal gällande

  • Elevhantering 

  • Skapa en god gruppdynamik

  • Relationsskapande arbete med föräldrar/vårdnadshavare

  • individuell skolgång